Jak założyć agencję ubezpieczeniową - praktyczne wskazówki

Agent ubezpieczeniowy to praca polegająca na pozyskiwaniu i pośredniczeniu w zawieraniu umów. Lata mijają a ten zawód nadal cieszy się popularnością i nadal są tacy którzy widzą w nim swoją przyszłość. Sprawdź więc co musisz zrobić aby założyć agencję ubezpieczeniową.

Zakładamy agencję ubezpieczeniową

Zanim otworzymy naszą agencję ubezpieczeniową musimy zdać egzamin, założyć działalność gospodarczą oraz uzyskać wpis w rejestrze agentów ubezpieczeniowych.

Podpisz umowę

Nawiąż kontakty z przedstawicielstwami ubezpieczeniowymi z którymi chcesz rozpocząć współpracę i uzgodnij warunki na jakich będziesz zarabiać.

Firmy będą od Ciebie wymagać dokumentów potwierdzających założenie firmy, zaświadczenia o niekaralności, świadectwa szkolnego- wykształcenie minimum średnie.

Jeżeli będziesz chciał zostać tak zwanym multiagentem musisz dodatkowo przedstawić polisę OC i zdać egzamin w każdym z towarzystw.

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, aby uzyskać wymagany wpis musimy posiadać zdolność do czynności prawnych, dać rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych,posiadać co najmniej średnie wykształcenie, nie być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe, zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

Aby otworzyć agencję ubezpieczeniową musisz być wpisany do rejestru.

Jaka działalność dla prowadzenia agencji ubezpieczeniowej

Wystarczy standardowa jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do CEIDG, lub spółki prawa handlowego wpisanej do KRS z wyjątkiem spółki partnerskiej. Jedynym wyjątkiem jest zakaz prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Agencja ubezpieczeniowa – jakie opodatkowanie

Każda forma opodatkowania dochodów, która nie wymaga złożenia dodatkowych oświadczeń. W przypadku dochodów nieprzekraczających kwoty 85.528 zł pozwala na płacenie podatku w wysokości 18% po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku.Jeżeli nastąpi przekroczenie wyżej określonej kwoty podatek wyniesie 15.395,04 zł plus 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł. pomniejszony o kwotę wolna od podatku.

Opodatkowanie metodą liniową podatkiem liniowym 19% wymaga złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Korzystając z tej formy rozliczenia musisz zrezygnować z ulgi podatkowej i możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Agencja ubezpieczeniowa z VAT czy bez VAT

Usługi te podlegają opodatkowaniu VAT po przekroczeniu limitu obrotów, który wynosi 200 tys. zł.

Zgłoszenie do ZUS

Rozpoczynając działalność agent ubezpieczeniowy przez 24 miesiące może korzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Konto firmowe dla agencji ubezpieczeniowej

Jeżeli jesteś agentem ubezpieczeniowym to nie masz obowiązku zakładania konta firmowego jednak konto musi mieć wyłącznie jednego właściciela. Wszelkie płatności wynikające z prowadzenia działalności powinny odbywać się poprzez rachunek bankowy, oraz gdy równowartość transakcji przekracza 15 tysięcy złotych.

Jaki lokal dla agencji ubezpieczeniowej

Rozpoczynając pracę agenta na początku nie musisz mieć lokalu, ponieważ większość Swojej pracy stanowić będą wizyty u klientów lub na szkoleniach u pośredników. Jeżeli zdobędziesz na rynku uznaną markę i zaczniesz obsługiwać większą ilość klientów wtedy warto się zastanowić nad lokalem gdzie będziesz ich przyjmował i podpisywał polisy. Postaraj się aby Twój punkt był w centrum miasta przy głównej ulicy i koniecznie posiadał miejsca parkingowe dla klientów.

Działaj!

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki i widzisz się w zawodzie agenta ubezpieczeniowego to już wiesz co musisz zrobić aby otworzyć agencję ubezpieczeniową. Życzymy Ci powodzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here