Kiedy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań i nie decyduje się na polubowne rozwiązanie sprawy, często sprawa jego zadłużenia trafia do sądu. Skutkuje to często nakazem zapłaty lub wyrokiem. Ten może być tytułem wykonawczym, będącym podstawą do skierowania przez wierzyciela sprawy do komornika, który podejmuje się egzekucji należności. W szczególnych przypadkach sprawa może zostać umorzona. Sprawdź, kiedy tak się dzieje.

Umorzenie egzekucji komorniczej regulują przepisy polskiego prawa. Jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy w trakcie jej prowadzenia komornik natrafi na przeszkody prawne lub proceduralne, trwale uniemożliwiające jej prowadzenie. Umorzenie może nastąpić:

 • z mocy prawa
 • na mocy postanowienia organu egzekucyjnego – z urzędu lub na wniosek, np. gdy majątek podlegający postępowaniu komorniczemu został uprzednio z niego wykluczony.

Warto pamiętać, że umorzenie egzekucji komorniczej może dotyczyć zarówno całości postępowania, jak i jego części – np. komornik może wyłączyć z egzekucji niektóre składniki majątku dłużnika. W obu przypadkach nie znaczy to, że dług sam w sobie przestaje istnieć. Wierzyciel nadal może domagać się jego spłaty.

Umorzenie egzekucji komorniczej z mocy prawa

Ta forma umorzenia jest regulowana przez artykuł 823 k.p.c. Jest możliwa do zastosowania wówczas, gdy:

 • postępowanie egzekucyjne było zawieszone, a wierzyciel przez rok nie złożył wniosku o jego odwieszenie
 • wierzyciel nie dokonał czynności wymaganej do dalszego postępowania – np. nie zawnioskował o wyznaczenie drugiego terminu licytacji komorniczej. Uwaga: ten przepis nie ma zastosowania w przypadku spraw związanych z długami alimentacyjnymi.

Umorzenie egzekucji komorniczej na mocy postanowienia organu egzekucyjnego

Ten rodzaj umorzenia jest znacznie częstszy. Następuje wówczas, gdy:

 • ewidentne jest, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego możliwe byłoby odzyskanie sumy większej niż ta przeznaczona na pokrycie kosztów komorniczych
 • egzekucja nie może być z jakiejś przyczyny prowadzona przez organy sądowe
 • wierzyciel bądź dłużnik nie mogą występować w postępowaniu w charakterze strony
 • z uwagi na przedmiot bądź osobę egzekucja nie może zostać przeprowadzona – niemożliwa jest np. wobec dyplomaty obcego państwa czy też wobec majątku, który został wcześniej wykluczony z postępowania komorniczego.

Umorzenie może również nastąpić:

 • na wniosek wierzyciela
 • gdy sąd prawomocnym orzeczeniem pozbawił nakaz zapłaty tytułu wykonawczego
 • gdy postępowanie toczy się wobec niewłaściwej osoby, a ta zgłosiła odpowiednią skargę.

Umorzenie postępowania komorniczego to nie koniec zadłużenia

Mimo że po umorzeniu postępowania komornik musi odstąpić od egzekucji, wierzyciel nadal ma prawo dochodzić swoich praw. Może ponownie wnieść po jakimś czasie o wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego zarówno u tego samego lub innego komornika. Może też złożyć wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ma również możliwość sprzedaży wierzytelności, wskutek czego zadłużenie może przejąć firma windykacyjna, taka jak ULTIMO, która ponownie skontaktuje się z dłużnikiem w sprawie uregulowania należności. W takiej sytuacji osoba zadłużona może starać się porozumieć na drodze polubownej i rozłożyć spłatę zaległości na niewielkie raty.

Pamiętaj: wyłącznie spłata długów uwolni cię od nich w 100%. Tylko gdy je uregulujesz, możesz przywrócić swoją wiarygodność kredytową i wyjść na finansową prostą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here