dofinansowanie za pracownika

W ramach aktywacji osób bezrobotnych, instytucje które są odpowiedzialne za promowanie zatrudnienia, ułatwiają danym grupom zawodowym podjęcie pracy, poprzez wprowadzanie różnych programów. Dedykowane są one nie tylko pracownikom, ale i pracodawcom. Dzięki takim programom pracodawcy mogą otrzymać refundację kosztów zatrudnienia pracownika.

Jak wygląda refundacja kosztów zatrudnienia, w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy?

Urząd Pracy dysponuje kilkoma programami, które mają na celu aktywizację bezrobotnych i możliwość udzielenia refundacji dla pracodawców. Mowa tutaj o:

  • refundacji składek ZUS dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i podejmują zatrudnienie po raz pierwszy;
  • jednorazowej refundacji kosztów, za składki ZUS zatrudnionego bezrobotnego, przez okres ponad roku;
  • refundacji kosztów przygotowania stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego;
  • dofinansowaniu wynagrodzenia, za zatrudnienie pracownika po 50 roku życia.

Refundacja kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który podejmie się zatrudnienia osoby niepełnosprawnej również może starać się o dofinansowanie. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności pracownika. Dodatkowe dofinansowanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy pracownik ma dodatkowo stwierdzoną epilepsję, chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub jest osobą niewidomą.

Przeczytaj też: http://www.sisr.pl/na-czym-polega-zawod-przedszkolanki/

Refundacja kosztów zatrudnienia osób niepełnoletnich

Gdy planujemy zatrudnić pracownika w wieku 16-18 lat, możliwe jest refundowanie kosztów jego zatrudnienia. Głównym celem takiej pracy jest nauka zawodu. Aby młodociany mógł się stać naszym pracownikiem, powinien dostarczyć nam zaświadczenie lekarskie, które świadczy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. Zgoda opiekunów prawnych również jest potrzebna.

Aby otrzymać refundację, obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie młodocianego przez 6 miesięcy, po ustąpieniu refundacji.

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

Pracodawca, aby móc otrzymać refundację kosztów zatrudnienia młodej osoby do 30 roku życia, musi się zobowiązać do zatrudnienia danego pracownika, który był zarejestrowany jako bezrobotny, przez okres 24 miesięcy.

Refundacja kosztów zatrudnionej osoby do 30 roku życia obejmowała składki ZUS wynagrodzenie oraz nagrody, ale w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Źródło: https://formatujtekst.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here