Co może zająć komornik

Komornik ma prawo prowadzić postępowanie wyłącznie w sytuacji, gdy posiada tytuł wykonawczy, a więc tytuł egzekucyjny, który otrzymał klauzulę wykonalności. Zazwyczaj jest to wyrok lub sądowy nakaz zapłaty. Egzekucja komornicza to ostateczny krok w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności, jednak często jest to konieczność. Co zatem może zająć komornik, a co nie podlega zajęciu komorniczemu? Odpowiadamy!

Egzekucja komornicza – kto o niej decyduje?

Celem egzekucji komorniczej jest ściągnięcie z majątku dłużnika zaległych należności wobec wierzyciela. Wobec tego komornik nie podejmuje decyzji o tym, co zajmie, lecz działa na podstawie:

 • wniosku o wszczęcie egzekucji złożonego przez wierzyciela,
 • tytułu wykonawczego wydanego przez sąd.

Co jednak w przypadku, gdy nastąpiło zajęcie komornicze bez wezwania do zapłaty? Wówczas warto jak najszybciej reagować, wnosząc sprzeciw do sądu.

Co może zająć komornik podczas egzekucji komorniczej?

Na podstawie tytułu wykonawczego komornik może:

 • zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę, jak również dochody z innych tytułów,
 • zająć rachunki bankowe dłużnika, wierzytelności i inne prawa majątkowe,
 • zająć i sprzedać ruchomości, takie jak sprzęty AGD i RTV, pojazdy mechaniczne, komputery, wyposażenie mieszkania itp.,
 • zająć i sprzedać nieruchomości, czyli domy, działki, garaże itp.

W tym miejscu warto również dodać, że komornik nie ma prawa zajęcia całkowitej kwoty wynagrodzenia dłużnika. Wysokość tej kwoty zależy od rodzaju długu. Zatem w przypadku, gdy wynagrodzenie ma pokryć świadczenia alimentacyjne, komornik może zająć 3/5 jego wysokości, natomiast w innych wypadkach – maksymalnie 1/2. Z kolei w przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia nie przekracza najniższej ustawowej wysokości, komornik nie ma prawa go zająć. W sytuacji, gdy komornik bezprawnie zajmie wynagrodzenie, najlepszym rozwiązaniem jest odwołanie od nakazu zapłaty.

Czego nie może zająć komornik?

Zajęciu komorniczemu nie podlegają:

 • świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, dodatki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki porodowe i dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne itp.,
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubrania niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres 1 miesiąca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here