Sekurytyzacja

Coraz więcej przedsiębiorstw przeprowadza takie operacje finansowe, które będą umożliwiać przedsiębiorstwom i innym instytucjom pozyskanie kapitału. Taka czynność zachodzi w momencie, gdy podmioty zamieniają aktywa na papiery wartościowe lub papiery dłużne, łatwiej zbywalne niż tradycyjne należności. Dochodzi do emisji krótkoterminowych papierów wartościowych pod zastaw należności.

Sekurytyzacji, bo o niej mowa, może dokonać tylko odpowiednia spółka, powołana do życia właśnie w tym celu. Takich praw nie posiada inicjator procesu. Firma przejmująca aktywa emituje papiery finansowe. Nazywa się je papierami wartościowymi zabezpieczonymi aktywami. Są one wyceniane przez odpowiednie agencje a spłata roszczeń zabezpieczona jest gwarancjami. Aktywa nie są przejmowane przez inicjatora na cele doraźne, przez co stają się bezpiecznymi lokatami kapitału i łatwym źródłem pozyskania środków finansowych. Nie pogarsza ona wskaźników zadłużenia, przez co nie wpływa na zdolność kredytową.

Etapy

Wśród etapów sekurytyzacji wymienia się:

 1. Utworzenie odpowiedniej spółki.
 2. Wybór instytucji, która wyemituje papiery wartościowe.
 3. Szkic programu emisji papierów.
 4. Wyznaczenie zasad doboru aktywów.
 5. Ocena agencji ratingowej.
 6. Zawarcie umów między podmiotami.

Rodzaje

Proces ten można sklasyfikować na wiele sposobów. Najbardziej popularny podział wygląda jednak następująco:

 • ze względu na misję, która przyświeca inicjatorowi – sekurytyzacja rozumiana jest na różne sposoby; od metody zarządzania do samej transakcji,
 • ze względu na rodzaj opłacenia emisji – pierwotna lub wtórna,
 • ze względu na układ bilansu pomysłodawcy – wyróżnia się sekurytyzację aktywów, pasywów, bilansową i pozabilansową,
 • ze względu na rodzaj strumieni finansowych – należności obecne, przyszłe i zagrożone,
 • ze względu na rodzaje aktywów – np. kredytów, pożyczek, leasingu.

Kiedy dojdzie do skutku?

Aby proces został uznany za zakończony i przeprowadzony bez uchybień, należy stosować się do wyznaczonych norm. Zmniejszą one ryzyko do minimum. Po pierwsze, warto posiadać odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę, pozwalającą na swobodne operowanie aktywami. Musi zaistnieć popyt ze strony inwestorów na kupno przyszłych papierów wartościowych. Wszyscy zainteresowani powinni zostać zapoznani z danymi historycznymi. One także pozwolą przewidzieć potencjalny obrót gotówki. Dobry proces sekurytyzacji wyróżnia się jak najmniejszą liczbą opóźnionych i nieściągalnych płatności a aktywa powinny przybierać różnorodne formy. Powinna być widoczna różnorodność dłużników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here